1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.777shop.cz (dále i jen jako „internetový obchod“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu (dále také jako „Zprostředkovatele“ nebo „Poskytovatele“), Kupujícího a Dodavatele zboží.

Provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je společnost Massive project s.r.o. (dále i jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“).

Kontaktní údaje o firmě:

Společnost: Massive project s.r.o.

se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

identifikační číslo: 07179502

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

email: info@777shop.cz

Provozní doba: Po – Pá: 9:00 – 17:00

Bankovní spojení: 2301461221/2010, Fio banka a.s.

2. Smlouva o zprostředkování

Nákupem zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem internetového obchodu zprostředkovatelskou smlouvu.

Kupující uzavírá s Poskytovatelem formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvu zprostředkovatelskou vč. příkazní (dále jen „smlouva“). Po uzavření takové smlouvy Poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet, a zastupuje jej v placení kupní ceny (dále i jen „služba“). Služba je poskytována za odměnu.

Poskytovatel tedy vyvíjí činnost k tomu, aby třetí osoby („Uživatelé“ nebo „Kupující“) měli možnost prostřednictvím internetového obchodu zakoupit zboží od Dodavatele (Prodávajícího), tj. uzavřít s Dodavatelem smlouvu kupní.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a dále zejm. občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zejména jeho zvláštními ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrativní.

3. Cena zboží a způsob platby

Informace o zboží a ceně uváděné jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží. Odměna Poskytovatele je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

Způsoby platby:

  • bankovním převodem na účet Provozovatele 2301461221/2010 (platba na dobírku není možná).
  • platba kartou on-line
  • platba na účet prostřednictvím složenky typu A na pobočce České pošty

4. Doručování zboží

Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle do 14 – 21 dnů od vyřízení objednávky, zboží je doručeno nejpozději do 60 dnů od vyřízení objednávky. Dodací lhůta začíná v den připsání částky na účet Zprostředkovatele. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je v objednávce více zboží, zboží bude zasláno ve více balení. V případě nedoručení zboží do 60 dnů, je Kupující oprávněn reklamovat nedoručení a Provozovatel je povinen zboží nechat Dodavatelem zaslat opětovně nebo vrátit Kupujícímu peníze.

Cena a způsob doručení:

  • Česká Pošta – Obyčejná zásilka – POŠTOVNÉ ZDARMA
  • Slovenská Pošta – Obyčejná zásilka – POŠTOVNÉ ZDARMA

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Jelikož si našich zákazníků vážíme a chceme jim poskytovat nejvyšší kvalitu služeb, prodlužujeme zákonnou 14-denní lhůtu na 30 dnů. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se zákazník v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Doporučujeme zboží vracet po předchozí emailové domluvě.

Provozovatel je povinen Kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (nikoli však dříve, než mu případně spotřebitel předá zpět zboží způsobem uvedeným níže). Nabízí-li Provozovatel v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je Kupující spotřebitel povinen Provozovateli předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Provozovateli (ne na dobírku) ideálně kompletní, a nemělo by jevit známky opotřebení ani poškození.

Odstoupí-li spotřebitel včas od kupní smlouvy, má nárok na proplacení poštovného odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží (obyčejný balík do 2 kg). V případě, že spotřebitel obdržel zboží ve více zásilkách, doporučujeme, aby následně poslal všechno zboží zpět v jedné zásilce.Pokud kupující zašle Provozovateli více zásilek, nárok na proplacení poštovného se vztahuje pouze na jednu zásilku. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení jednoho poštovného.

V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, jestliže vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Provozovatel je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Výjimky:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

– o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

– o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

– o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

Tato část obchodních podmínek upravující práva a povinností účastníků z vadného plnění a postupu při uplatnění reklamací, upravuje některá práva a povinnosti rozdílně pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“). Pokud tato část obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Dodavatel odpovídá.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit u Dodavatele právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě kupujícího spotřebitele, projeví–li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Poskytovatel není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží Dodavatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Poskytovatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Práva z vadného plnění

Poskytovatel odpovídá Spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující spotřebitel pak má u vady, která způsobuje nepodstatné porušení smlouvy, podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může kupující spotřebitel uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se Poskytovatel zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

7. Vyřízení reklamace

Reklamace zajišťuje a vyřizuje Provozovatel – společnost Massive project s.r.o. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Provozovatele je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Provozovateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Provozovatel odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

V případě schválení reklamace může poskytovatel spotřebiteli nabídnout tzv. “slevový kupón”, jenž může kupující využít k dalšímu nákupu nebo jej odmítnout.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Dodavatele, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Provozovatel o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je Kupující povinen podat žádost prostřednictvím emailu na info@777shop.cz, kde rovněž bude informován o stavu a průběhu reklamace.

8. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy EU a platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR „General Data Protection Regulation“) dále i jen jako „GDPR“, a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby v internetovém obchodě budou osobní údaje zákazníků poskytnuté Poskytovateli, použity pro účely vyřízení objednávky (tj. za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem) a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

Uživatel sdělením svých údajů při používání internetové obchodu (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu, vyplněním emailové adresy v košíku i při neodeslání objednávky, příhlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.) umožňuje správci zasílat informace související se službami internetového obchodu a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce, což se týká i zasílání obchodních sdělení na tuto adresu. Uživatel je oprávněn se kdykoliv ze zasílání obchodního sdělení aj. písemně či elektronicky odhlásit.

Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje Uživatelů pro různé účely a v různém rozsahu buď:

1. bez souhlasu Uživatele na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu Poskytovatele nebo z důvodu plnění právních povinností, nebo

2. na základě souhlasu Uživatele.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zásady používání souborů cookie

Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics.

Uživatel si sám určuje v nastavení svého zařízení, resp. v nastavení prohlížeče, zda chce umožnit stránce www.777shop.cz ukládat cookies do koncového zařízení. V tomto případě je toto nastavení prohlížeče nástrojem zprostředkování souhlasu se zpracováním osobních údajů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Podmínky pro použití cookies

Co je to soubor cookie?

Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics. Obecné informace o souborech cookie naletnete např. zde (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).
Používání cookie souborů nutně neznamená, že nám poskytujete Vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom Vám mohli dodat objednané výrobky), může dojít k propojení Vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, ovšem pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat Vašim individuálním zájmům či potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu. V některých případech nám ale poskytnutí Vašich osobních údajů může ukládat zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější a nebude se Vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě Vašim potřebám.
Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má Provozovatel? Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?
Ano, stačí, když se na nás obrátíte prostřednictvím zákaznického servisu.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové, které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie (Vydavatel, Typ, Trvanlivost):

AdWords Tracking, Remarketing, 90 dní
Facebook, Tracking, Konverzní, persistent
Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 měsíců,persistent,6 měsíců,persistent,persistent,session
Heureka, Tracking, Konverzní, persistent
asid, Essential, může se lišit
https_enabled, Essential, může se lišit
s_pers_c6, Essential, může se lišit
s_pers_c5, Essential, může se lišit
ngEnabled, Essential, může se lišit
php,phtml,php3, Essential, může se lišit
recently_viewed, Essential, může se lišit
Sklik, Tracking, Remarketing, 30 dní,max 540 dní
Zboží, Tracking, Konverzní, persistent

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Provozovatelem a kupujícím řeší obecné soudy.

Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, více informací najdete na www.coi.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od Provozovatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od Kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků:

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu info@777shop.cz nebo kontaktního formuláře.

Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Poskytovatele.

České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatel sídlí v Číně. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Provozovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

Dodavatel ani Provozovatel nenesou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.8.2018